close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI KONSULARNE

 •  

  AMBASADA BĘDZIE ZAMKNIĘTA W SWIĘTA

   

  Uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Pretorii będzie nieczynna w dniach:

   

   

  • 14 kwietnia 2017 r.
  • 17 kwietnia 2017 r.
  • 27 kwietnia 2017 r.
  • 1 maja 2017 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 3 maja 2017 r.
  • 15 czerwca 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.
  • 9 sierpnia 2017 r.
  • 14 sierpnia 2017 r.
  • 15 sierpnia 2017 r.
  • 25 września 2017 r.
  • 1 listopada 2017 r.
  • 25 grudnia 2017 r.
  • 26 grudnia 2017 r.

   

  W związku z uroczystościami Święta Narodowego Trzeciego Maja obchodzonymi w Ambasadzie RP w Pretoria uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny w dniu 8 maja (poniedziałek) będzie otwarty w godz. od 15.00 do 18.00.

   

   

   

   

  DYŻURY KONSULARNE

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe ubieganie się o wizę Schengen podczas dyżurów konsularnych organizowanych poza siedzibą Urzędu konsularnego w Pretorii. Aplikujący o wizę Schengen zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Pretorii.

   

  Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat w gotówce za wykonane czynności konsularne podczas dyżuru. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Konsularnych.

   

   

  DYŻUR KONSULARNY W KAPSZTADZIE
  Ambasada RP w Pretorii informuje, że najbliższy dyżur konsularny w Kapsztadzie odbędzie się w dniach:

   

  • 23-25 czerwca 2017 r.

  Miejsce oraz godzina dyżuru zostanie podana w terminie późniejszym.

   

   

   

   

  KOMUNIKAT

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

   

   

  INFORMACJA

   

  Uprzejmie informujemy, że książka skarg i wniosków znajduje się u konsula. W sprawach skarg i wniosków konsul przyjmuje interesantów w każdą środe, w godzinach 11.00 - 12.00.

   

   

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.
   
  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.


  2. Członkami rodziny obywatela UE są:
          • współmałżonek,
          • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
          • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.


  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty: 
          • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
          • ważny paszport,
          • dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,
          • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).


  4. Odmowa wydania wizy:
  Odmawia się wydania wizy, gdy:
           • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na
               terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub,
           • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 
              albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.
  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji.

  5. Podstawy prawne:
           • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
               państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).
           • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
           • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: