close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA

 •  

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało następujące informacje dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Polsce:

   

  Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego naukę w Polsce:

  http://www.youtube.com/watch?v=kqxSHztEB6Q

   

  Przydatne linki:

   

  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego

  http://nauka.gov.pl/en/

  www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

  www.go-poland.pl

   

   

  Polska - Studia w języku angielskim

  http://nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fdc74126f4a1310ce84110c42a8e239c.pdf

   

  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

  http://www.buwiwm.edu.pl/


  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  http://www.frse.org.pl/foundation-development-education-system-frse

   

  Studia w Polsce

  http://www.studyinpoland.pl/en/

   

  Lifelong Learning Program - Statystyki europejskie

  http://www.statisticsforall.eu/index.php

   

  Nauka & Rozrywka

  http://www.studyfun.pl/future_students/downloads

   

  Instytut Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  http://ipi.edu.pl/en/

   

  Rekrutacja na studia w Polsce osób polskiego pochodzenia

   

  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uprzejmie informuje, że tak jak w latach ubiegłych cudzoziemcy polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o podjęcie studiów wyższych w Polsce (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich).

  Zgłoszenia kandydatów, którzy chcą podjąć studia w Polsce e roku akademickim 2016/2017 bez rocznego kursu przygotowawczego, powinny wpłynąć w terminie do 27 maja br. Jednocześnie informujemy, że na polskich uczelniach obowiązuje elektroniczny system rejestracji i należy wcześniej skontaktować się z wybraną uczelnią w celu uzyskania informacji na temat terminów rejestracji i ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych. Dokumenty pozostałych kandydatów powinny wpłynąć do BUWiWM w terminie do 15 lipca br.

  Przypominamy, że osoby posiadające oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania również i polskie obywatelstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmują i odbywają studia w Polsce na zasadach określonych dla obywateli polskich.  Osoby te powinny składać aplikacje bezpośrednio w wybranych przez siebie uczelniach.

  Osoby, których znajomość polskiego jest niewystarczająca do podjęcia studiów w Polsce prowadzonych w języku polskim, mogą odbyć kurs przygotowawczy, bez ponoszenia opłat za naukę.  Tak jak w roku ubiegłym kandydatów do odbycia kursu zgłaszają i przesyłają do BUWiWM ich kwestionariusze polskie placówki konsularne.

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on, strona internetowa: www.polon.nauka.gov.pl.

  http://www.pretoria.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/rekrutacja_na_studia_w_polsce_osob_polskiego_pochodzenia_1

   


   

  Oferta Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Kursy językowe i Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej

   

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wychodząc naprzeciw wciąż rosnącemu zainteresowaniu nauką języka polskiego i poznawaniem polskiej literatury, kultury i historii, pragnie przedstawić bogatą ofertę kursów i studiów, które będą dostępne w roku 2016.  Są to kursy skierowane do różnych grup: studentów, kandydatów na studentów, nauczycieli języka polskiego i nauczycieli polonijnych, animatorów polskiej kultury czy osób zafascynowanych językiem polskim.

  Kursy języka polskiego (wszystkie poziomy zaawansowania) organizowane przez SJIKP,  rozpoczynają się testem plasującym, a kończą testem postępów w nauce.  Oferowane kursy mogą być semestralne, intensywne miesięczne, intensywne roczne, na życzenie(w grupie lub indywidualne), przygotowujące do egzaminów państwowych poświadczających stopień znajomości języka polskiego lub dla kandydatów na studia w języku polskim.  Udział w zajęciach na danym poziomie zaawansowania poświadczany jest certyfikatem.

  SJIKP organizuje również Letnią Szkołę Języka, Literatury i Kultury Polskiej, która odbędzie się w sierpniu w Cieszynie. W ramach tej oferty, studenci mogą uczestniczyć w Seminarium „Wiedza o Polsce” oraz bogatym programie kulturalnym i turystycznym.

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje również:

  - Podyplomowe Studia Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego,
  - studia polskie: polskie realia, arcydzieła literatury polskiej, polski film (wraz z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich),
  - warsztaty metodyczne dla nauczycieli na całym świecie,
  - międzynarodowe konferencje dla magistrantów i doktorantów,
  - wyjazdowe szkoły języka polskiego dla środowisk polonijnych.

  Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich prowadzi:

  - międzynarodowe studia polskie (pierwszego i drugiego stopnia) – specjalności: komunikacja w biznesie, dyplomacja i turystyka; doradztwo kulturowe, publicystyka kulturowa, translatoryka,
  - specjalność: edukacja polonistyczna wśród cudzoziemców.

  Więcej informacji na temat oferty Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach można uzyskać na stronie www.sjikp.us.edu.pl, szkola@us.edu.pl, www.studiapolskie.us.edu.pl, studiapolskie@us.edu.pl.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

   

   

   

   

   

  26 Międzynarodowa Konferencja dotycząca Kształcenia na Odległość

   

  26 Międzynarodowa Konferencja dotycząca Kształcenia na Odległość odbędzie się w Sun City, w Republice Południowej Afryki w dniach 14-16 października 2015 r. Tematem konferencji będzie  "Wzrost zdolności do świadczenia kursów typu e-learning na odległość". Gospodarzem konferencji będzie Unisa. Pełny program 26. Międzynarodowej Konferencji wraz z lista wszystkich tematów wykładów i prelegentów jest dostępny na stronie:  http://www.unisa.ac.za/icde2015.

  W dniu 13 października 2015 r. zostaną zorganizowane warsztaty przed Konferencja, na których poruszone zostaną kluczowe tematy, w tym dyskusji na temat rentowności, perspektywy i wyzwania stojących na przeciw rosnącej współpracy północ-południe w szkolnictwie wyższym w zakresie szkolnictwa.
  Zaplanowane na 17 października 2015 r. forum na temat zasad zarządzania odbędzie się we współpracy z UNESCO, ICDE i Commonwealth of Learning.

   


   

   

  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na studia w Polsce w języku angielskim

   

  Już po raz siódmy Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi rekrutację na dzienne studia magisterskie w języku angielskim. Studia są odpłatne. Studenci z polskim pochodzeniem mogą się ubiegać o 30% zniżki.

   

  Opis programu:
  Program studiów składa się z przedmiotów teoretycznych i praktycznych, które pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych w naukach politycznych. Program koncentruje się na Europie (przede wszystkim Unii Europejskiej, a także na Europie Środkowej i Wschodniej).

  W ramach programu dostępne są, między innymi, następujące przedmioty:
  • Polska i Powszechna Współczesna Historia, Historia Instytucji Politycznych
  • Europejskie Systemy Polityczne, Instytucje Polityczne UE, Europejskie Prawo
  • Transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej, Polityka Rosyjska
  • Polityka Historyczna w Europie
  • Stosunki Międzynarodowe, Polityka Zagraniczna Polski, Ponadnarodowe Procesy
  • Teoria Polityki, Metodyka w Badaniach Politycznych, Politologia
  • Socjologia i Psychologia Polityki, Ruchy Społeczne
  • Komunikacja Polityczna i Sztuka Negocjacji.
  Seminaria, konserwatoria i zajęcia stanowią 75% kursów.

  Wybrani studenci mogą ukończyć część studiów za granicą, dzięki wymianie Erasmus i Programowi „Podwójne Dyplomy” (na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech, wkrótce także na Autonomicznym Uniwersytecie w Madrycie, w Hiszpanii). Studenci oprócz regularnych kursów mogą uczestniczyć aktywnie w życiu akademickim, partycypować w różnych stowarzyszeniach nauk politycznych, konferencjach, debatach i wykładach znamienitych gości z całego świata przyjeżdżających na zaproszenie uczelni, jak również w imprezach towarzyskich. Dzięki wiedzy i umiejętności rozwiniętych podczas studiów na Wydziale Nauk Politycznych, studenci maja szansę wygrać stypendia i nagrody w ramach różnych konkursów, m.in. dla najlepszych studentów zagranicznych w Polsce.

  Profil i potencjalne możliwości rozwoju kariery zawodowej:
  Absolwenci studiów magisterskich posiadają kompleksową i zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji, indywidualnych przedsięwzięć, jak i mogą zajmować czołowe pozycje w organizacjach, a także w instytucjach uczestniczących w życiu publicznym. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze doradcy politycznego i eksperta think-tanków, animatora życia publicznego, szefa zespołów pracujących w sferze publicznej, pracowników administracji publicznej, organizatorów kampanii politycznych, pracowników instytucji UE i organizacji międzynarodowych. Absolwenci mogą zostać komentatorami życia publicznego, z uwagi na znajomość uwarunkowania procesów politycznych, postaw i zachowań ich uczestników, jak również zasad skutecznego zarządzania i podejmowania decyzji. Absolwenci studiów  magisterskich widzą potrzebę ciągłego uczenia się jako niezbędnego warunku rozwoju kariery, jak również są gotowi podjąć studia doktoranckie i poświęcić się pracy naukowej.

  Procedura składania wniosków i przyjęć na studia:
  Kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub tytuł magistra przyznanego po ukończeniu studiów w Polsce lub poza granicami Polski, mogą ubiegać się o studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

   

  Wykaz dokumentów:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia poświadczona przez Uniwersytet Warszawski)
  2. Dyplom licencjata lub magistra (kopia poświadczona przez Uniwersytet Warszawski)
  • Dokument zalegizowany lub tzw. Apostille, jeżeli dyplom został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji w państwie będącym stroną konwencji haskiej z 
  5 października 1961
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomów na język polski
  • dokument uznania licencjatu lub dyplomu magistra w Polsce - tak zwana "nostryfikacja" (w razie potrzeby)
  3. Kwestionariusz - wydruk z internetowej rejestracji kandydatów (IRK)
  4. Formularz zgłoszeniowy Electronic Student ID (ELS) - wydruk z internetowej rejestracji kandydatów, wraz z formularzem wniosku IRK
  5. Formularz zgłoszeniowy Instytutu Nauk Politycznych
  6. Kopia dokumentu osobistego, który był podstawą do rejestracji IRK
  7. Cztery fotografie kandydata, spełniające określone wymagania, czyli pół profil w lewo z odsłoniętym uchem
  8. Pisemne zobowiązanie do regularnej wpłaty czesnego
  9. Kwit potwierdzający wniesienie opłaty administracyjnej
  10. Świadectwo zdrowia, które potwierdza zdolność kandydata do podjęcia studiów w ramach programu, z tłumaczeniem, jeśli nie zostało ono wystawione w języku polskim
  11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu kandydata na terytorium Polski
  12. Świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS lub AC);  W sytuacji, gdy kandydat nie ma możliwości przedstawienia żadnego świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego,  wymagane jest złożenie eseju napisanego w języku angielskim na temat zagadnień i kwestii dotyczących Unii Europejskiej (od 1000 do 1500 słów, Dokument Word, czcionka 12, odstęp między wierszami - 1,5). W sytuacji, gdy język angielski jest językiem ojczystym kandydata lub kandydat uzyskał wykształcenie w języku angielskim, nie jest konieczne przedstawianie świadectwa znajomości języka angielskiego.

  Zasady przyjmowania kandydatów w sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przewyższy zaoferowany limit miejsc na studiach:

  Kandydaci będą zobowiązani przygotować esej w języku angielskim na temat zagadnień nauk politycznych (wymogi formalne: 57 stron, Dokument Word, czcionka 12, odstęp między wierszami - 1,5). Esej ma na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego, poprawności argumentacji (ogólnej wiedzy na temat przedmiotów zawartych w programie studiów), a także wiedzy ogólnej na temat nauk politycznych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących umiejętności:

  1. Znajomość języka angielskiego - 0 - 10 punktów
  2. Prawidłowość argumentacji, hipotezy formułowania i wyciągnięcia wniosków - 0 - 10
  punktów
  3. Znajomość zagadnień naukowych - 0 - 10 punktów

  Lista kandydatów zostanie przygotowana na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów i określi kolejność kandydatów do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc.

  Cena:
  Czesne pokrywa koszty uczestnictwa w programie i zostało ustalone na rok akademicki 2015/2016 w wysokości 1,500 euro za semestr dla studentów pierwszego roku. Studenci spoza obszaru UE / EFTA muszą uiścić dodatkową opłatę jednorazową, która wynosi 200 euro

  Terminy:
  Rejestracja w systemie IRK do 16 września 2015,
  Składanie dokumentów do 23 września 2015.

  Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Uczelni:
  http://www.inp.uw.edu.pl/mdsie/


   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje możliwość kształcenia w języku angielskim

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr), funkcjonujący samodzielnie od 1951 roku, jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych.  Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

   

  UPWr odpowiadając na potrzeby rynku pracy oraz innowacyjnej gospodarki, a także na oczekiwania kandydatów na studia przygotował część programów studiów w języku angielskim umożliwiając zdobycie dyplomu europejskiej uczelni.  Do kierunków prowadzonych w języku angielskim należą m.in.:

   

  - Ogrodnictwo (Horticulture) – studia II stopnia z dwoma specjalnościami: Produkcja Ogrodnicza oraz Kształtowanie Terenów Zieleni,

  - Biologia (Biology) – studia II stopnia, specjalność: Techniki Laboratoryjne w Biologii,

  - Geodezja i Kartografia (Geodesy and Cartography) – studia II stopnia, specjalność: Geoinformatyka

  - Weterynaria (Veterinary Medicine) – studia jednolite magisterskie.

   

  Informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej UPWr:

  http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/en/

   

  Nowo utworzonym kierunkiem na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są Podstawy dla Rolnictwa Tropikalnego (Principles for Tropical Agriculture).  Kierunek ten powstał z myślą o wykształceniu specjalistów posiadających kompleksową wiedzę na temat sektora rolnego w szerokim ujęciu obejmującym technologie produkcji i przetwarzania żywności, jej jakości oraz oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne.  Szczegółowe informacje dotyczące kierunku są dostępne na stronie internetowej Uczelni: http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/tropic.

   

  Oferta Uczelni obejmuje również studia doktoranckie.


   

  Nowe przepisy dotyczące uznawania w Polsce wykształcenia uzyskanego za granicą

   

  Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z dniem 31 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące uznawania w Polsce wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty.

  Do najważniejszych zmian należą:

   

  1. poszerzenie katalogu świadectw uznanych w Polsce z mocy prawa o świadectwa wydane w systemach edukacji państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  2. umożliwienie absolwentom zagranicznych szkół ubieganie się o przyjęcie jedynie na wybrane kierunki studiów wyższych w polskich uczelniach, tj. o podobnych programach kształcenia jak kierunki studiów, które mogli studiować za granicą.

   

  Informacje na ten temat są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://men.gov.pl w zakładce: współpraca międzynarodowa, link: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą.


   

   

   

  Tagi: nauka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: