close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 •  

  Informacja o warunkach przyjmowania na praktyki w Ambasadzie RP w Pretorii

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę studencką powinny spełniać następujące warunki:

   

  • mieć ukończony minimum trzeci rok studiów na kierunku związanym z profilem działalności MSZ (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo);
  • posiadać skierowanie z uczelni i rekomendację rektora, dziekana, lub promotora pracy magisterskiej, dyplomowej, doktorskiej itp.;
  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • biegle władać językiem angielskim;
  • być w pełni dyspozycyjnym podczas odbywania praktyk (w dni powszednie od godz. 8.15 do 16.15).

  2.   Zgłoszenie na praktykę powinno zawierać następujące dane i dokumenty:

   

  • podanie o odbycie stażu, adresowane do Ambasadora RP Pretorii, w którym należy określić własne zainteresowania, podać oczekiwania odnośnie praktyki i preferowany termin jej odbycia;
  • wypełniony formularz aplikacji nr 2, dot. praktyki studenckiej w placówce zagranicznej, dostępny na stronie MSZ;
  • życiorys;
  • rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej, dyplomowej, doktorskiej;
  • kserokopię pierwszych czterech stron dowodu osobistego starego typu lub dwóch nowego oraz kserokopię głównej strony paszportu;
  • dane osobowe wypisane na oddzielnej stronie: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania w Polsce, telefon kontaktowy oraz adres e-mailowy, PESEL, nr paszportu oraz termin jego ważności, czasowy adres zamieszkania zagranicą (o ile dotyczy) oraz dane dotyczące uczelni (adres, telefon, fax);
  • dokument potwierdzający posiadanie polskiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • kopię zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie takie należy uzyskać po ustaleniu terminu praktyki).

  Komplet ww. dokumentów należy przesłać na adres do korespondencji Ambasady RP w Pretorii (P.O. Box 12277 Queenswood 0121, Pretoria, RSA), z dopiskiem na kopercie „Podanie o praktykę".

   

  UWAGA: Oryginał zaświadczenia o niekaralności należy równolegle dostarczyć listem poleconym do Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polska).

   

  3. Informacja dodatkowe:

   

  • Czas trwania stażu wynosi od jednego do trzech miesięcy (zalecane – dwa miesiące);
  • Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Szefa Placówki. Rozpatrywanie podań jest przeprowadzane na ok. trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia stażu;
  • Ambasador może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu lub definitywnym przerwaniu praktyki w każdym momencie jej trwania (od tej decyzji nie przysługuje odwołanie, ani odszkodowanie, czy zwrot poniesionych przez praktykanta kosztów);
  • Staż w Ambasadzie jest nieodpłatny, placówka nie pokrywa żadnych kosztów związanych z odbywaniem praktyki, w tym transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ani ubezpieczeń;
  • Ze względu na specyfikę sytuacji w RPA (względy bezpieczeństwa i praktyczne), praktykant musi się liczyć z koniecznością wynajęcia samochodu do własnego użytku;
  • Po zakończeniu praktyki Szef Placówki, po zasięgnięciu opinii osoby sprawującej opiekę merytoryczną nad praktykantem, wystawia świadectwo potwierdzające fakt jej odbycia oraz charakter.

  Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące warunków odbywania praktyk dostępne są na stronie MSZ.

   

  Kompletne zgłoszenie na praktykę powinno być przesłane drogą pocztową lub elektroniczną na adres Ambasady RP w Pretorii

  secretary.pretoria@msz.gov.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: