close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka

   

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i Polonii na całym świecie, w dniu 25 czerwca br. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Ustawa weszła w życie 14 lipca br. Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni poniżej wymienione warunki. Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim Rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską. Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.

   

  Aby otrzymać Kartę Polaka należy w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów. Ponadto, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było polskiej narodowości albo przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

   

   

   

   

  Od połowy stycznia w Zimbabwe trwają protesty wywołane drastycznym wzrostem cen benzyny. Dochodzi do starć pomiędzy siłami rządowymi a manifestującymi, w wyniku których rannych zostało kilkaset osób, odnotowano też ofiary śmiertelne. Do protestów dochodzi przede wszystkim w prowincjach Bulawayo i Harare, ale nie można ich wykluczyć również na pozostałym terytorium kraju. W związku z tym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca bezwzględne unikanie zgromadzeń publicznych i stosowanie się do poleceń lokalnych władz.

  Osoby planujące podróż do Zimbabwe prosimy o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

   

   

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP w ………., z siedzibą ………., wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki
   w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Funkcję tę pełni Pani Ewa Wolska.   Dane kontaktowe IOD  -  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa   adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
  4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
  5. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych
   w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez konsula RP obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (wskazanych w tabeli poniżej).
  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest niezbędne
   do rozpatrzenia sprawy.
  9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile będą miały zastosowanie art. 17 i 18 RODO).
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
   na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

   

   

  Wzór wniosku o legitymację ucznia

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych art. 13 i 14 wnioski o wydanie legitymacji uczniowie

   

  Wzór wniosku o legitymację nauczyciela

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych art. 13 i 14 wnioski o wydanie legitymacji nauczyciele

   

   

   

   

  Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach dodatkowej akredytacji Ambasady RP w Pretorii (Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Suazi, Zambia i Zimbabwe), uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w tych krajach przedstawicielstwa, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom.

   

  W celu nawiązania kontaktu z przedstawicielstwem państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

   

   

   

   

  Przejęcie funkcji konsularnych przez Konsula RP w Dar es Salaam


  Od dnia 1 sierpnia 2017 r. funkcje konsularne – poza kwestiami wizowymi – w odniesieniu do Malawi wykonywane są przez Konsula RP w Dar es Salaam.


  Konsul RP w Dar es Salaam jest dostępny pod dyżurnym numerem telefonu: +255 746 729 945 oraz adresem e-mail: daressalaam.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  W odniesieniu do kwestii związanych z wizami dla obywateli Malawi właściwy pozostaje Konsul RP w Pretorii.

   

   

   

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

   

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela UE.

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.


  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.


  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,

  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią

  • ważny paszport, dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy.

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub,

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

  • albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji.

   

  Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: