close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Dane teleadresowe

   

  Adres siedziby:  14 Amos street, Colbyn 0083, Pretoria

  Adres pocztowy:  PO Box 12277, Queenswood 0121, Pretoria

   

  Tel:  (+27) 12 430 2631 / 32

  Prosimy dzwonić w następujących godzinach:

   

     Poniedziałek   9.00 - 14.00

     Wtorek - Czwartek   12.00 - 16.00

     Piątek   12.00 - 14.00

   

  Faks:  (+27) 86 765 0421

   

  E-mail: konsulat.pretoria@msz.gov.pl

   

  Numer telefonu i email konsula dyżurnego po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy w przypadku śmierci, wypadku, zatrzymania, kradzieży lub zgubienia paszportu):  (+27) 83 449 3489   pretoria.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Mapa google z oznaczeniem siedziby urzędu

   

  Dni i godziny przyjęć:

   

     Poniedziałek   14.00 - 17.00

     Wtorek - Piątek   9.00 - 12.00

   

  Wydział konsularny jest zamknięty w weekendy oraz południowoafrykańskie i polskie święta państwowe.

   

  W 2019 r. Ambasada RP w Pretorii będzie nieczynna w dniach:

   

  • 21 marca
  • 19 kwietnia
  • 22 kwietnia
  • 1 maja
  • 2 maja
  • 3 maja
  • 17 czerwca
  • 20 czerwca
  • sierpnia
  • 15 sierpnia
  • 24 września
  • 1 listopada
  • 11 listopada
  • 16 grudnia
  • 25 grudnia
  • 26 grudnia

   

   

  Kraje akredytacji: RPA, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, eSwatini, Zambia i Zimbabwe

   

   

  1.1.   Dyżury konsula poza siedzibą urzędu

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe ubieganie się o wizę Schengen podczas dyżurów konsularnych organizowanych poza siedzibą Urzędu konsularnego w Pretorii. Aplikujący o wizę Schengen zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Pretorii.

   

  Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat w gotówce za wykonane czynności konsularne podczas dyżuru. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Konsularnych

   

  Uprzejmie informujemy, że na pisemny wniosek danej osoby przesłany e-mailem do konsulatu konsul może przywieźć paszport na dyżur do odbioru. Bez pisemnego zgłoszenia przesłanego e-mailem paszport można odebrać w siedzibie konsulatu lub za pośrednictwem kuriera. Nie można upoważnić innej osoby do odbioru paszportu.

   

   

  Uprzejmie informujemy, że najbliższe dyżury konsularny odbędą się:

   

   

   

  1.2.   Konsulowie honorowi

   

  Informujemy, że obecnie Konsulowie Honorowi RP działają na terenie Mozambiku (Maputo), Zambii (Lusaka), Zimbabwe (Harare) oraz w RPA (Durban). 

   

  Konsulat RP w Harare

  Konsul honorowy - Dr. Krystyna Grabowska (j. polski, j. angielski)

  Adres fizyczny: 20 Plagis Avenue, Alex park, Harare, Zimbabwe.

  Adres pocztowy: PO Box 2538, Harare, Zimbabwe. 

  tel: (+263) 47 44 893

  kom. (+263) 77 26 12 470

  e-mail: pl.hre77@gmail.com 

   

  Konsulat RP w Durbanie

  Konsul honorowy - Andrzej Kiepiela (j. polski, j. angielski)

  Adres fizyczny: 3 Chase Place, Westville, Durban, RPA

  Adres pocztowy: PO Box 1351, Westville 3630, RPA

  tel: (+27 31) 266 9792 do 4

  kom. (+27) 82 65 32 522

  fax: (+27 31) 266 9055

  e-mail: kesh@wozani.za.net

   

  Konsulat RP w Maputo

  Konsul honorowy - Alberto Mabjaia (j. polski, j. angielski, j. portugalski)

  Adres fizyczny: Rua Sambene Ousmane No. 39 Maputo, Mozambik

  Adres pocztowy: PO Box 4478, Maputo, Mozambik 

  tel: (+258) 2132 9111

  kom: (+258) 823 175 130

  kom: (+258) 827 393 320

  fax: (+258) 2104 8456

  e-mail: consulado_rp@wp.pl

   

  Konsulat RP w Lusace

  Konsul honorowy - Maria Rosalia Ogonowska-Wiśniewska (j. polski, j. angielski, j. francuski)

  Adres fizyczny: Protea House, Cha cha cha Road, Lusaka, Zambia

  Adres pocztowy: PO Box 30529, Lusaka, Zambia

  tel: (+260) 211 224 448

  kom. (+260) 966 740 914

  fax: (+260) 211 274 648

  e-mail: polishzambia@gmail.com

   

   

   

  1.3.   Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

   

  • czy zbiór istnieje,

  • od kiedy dane są przetwarzane,

  • jakie jest źródło pozyskania danych,

  • w jaki sposób dane są udostępniane,

  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres Ambasady RP w Pretorii.  

   

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności   prawnych;

  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

   

   

  1.4.   Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   

  • czy zbiór istnieje,

  • od kiedy dane są przetwarzane,

  • jakie jest źródło pozyskania danych,

  • w jaki sposób dane są udostępniane,

  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 

     Centralny Organ Techniczny KSI

     Komenda Główna Policji

     Puławska 148/150

     02-624 Warszawa

     Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:

   

  • imię i nazwisko składającego wniosek;

  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  • obywatelstwo;

  • datę i miejsce urodzenia;

  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  • podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

   

  Akty prawne:

   

  Konwencja Wykonawczaz dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z dnia
  14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

  Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

  System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: