close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • WIZY DO RPA

   

  Obywatel RP wjeżdżający do RPA może przebywać w tym kraju bez wizy przez 30 dni. Nie ma możliwości przedłużenia wizy na miejscu. W przypadku planowania pobytu dłuższego niż 30 dni, należy wystąpić o stosowną wizę w Ambasadzie RPA w Warszawie: http://www.dirco.gov.za/warsaw/consularservices.html

   

  UWAGA: Wyjazd z RPA do kraju ościennego (np. Namibia, Mozambik, Lesotho, Botswana, itd.), a następnie powrót do RPA, jest wliczany przez tutejsze władze imigracyjne w okres 30 dni bezwizowego pobytu cudzoziemca w RPA i nie spowoduje uzyskania w ten sposób kolejnych 30 bezwizowych dni pobytu w RPA.

   

  UWAGA:

   

  1 czerwca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podróżowania małoletnich do RPA. W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do RPA z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie aktu oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopi wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

   

  W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do RPA z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w RPA), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

   

  Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

   

  Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych RPA oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z RPA. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do RPA.

   

  Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2016 roku powyższe regulacje dotyczą również podróży z małoletnim dzieckiem do Botswany.

   

   

   

  WIZY DO POZOSTAŁYCH PAŃSTW AKREDYTACJI

   

  Informacja na temat wymogów wizowych dla obywateli RP udających się do pozostałych państw akredytacji tj.: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Suazi, Zambia i Zimbabwe znajduje się w poradniku  zat. „Polak za granicą” oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce zat. Zasady wjazdu obywateli polskich do poszczególnych państw.

   

   

   

  WIZY DO POLSKI

   

  INFORMACJE OGÓLNE

   

  1. Złożenie wniosku wizowego musi być bezwzględnie poprzedzone elektroniczna rejestracja wniosku pod adresem: www.e-konsulat.gov.pl
  2. Właściwe do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy Schengen jest państwo, które stanowi cel wizyty, a jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jeden kraj – państwo, którego terytorium stanowi główny cel wizyty. Jeżeli nie można określić głównego celu wizyty, właściwe do wydania wizy jest państwo, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich UE. 
  3. Wniosek jest rozpatrywany przez konsulat, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Konsul rozpatruje wniosek złożony przez osobę, która legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o wizę szczegółowo, pisemnie uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie.
  4. Wizę krajową w celu pracy wydaje co do zasady konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca.
  5. Wizę krajową w celu repatriacji wydaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie.

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

   

  Wiza Schengen umożliwia pobyt w Polsce i innych państwach obszaru Schengen przez okres maksymalnie do 90 dni w okresie następujących po sobie 180 dni liczonych od daty pierwszego wjazdu (podczas jednego lub kilku pobytów).

   

  W przypadku wydania wizy Schengen z okresem pobytu 90 dni, nie jest możliwe wydanie kolejnej wizy Schengen, jeżeli od dnia pierwszego wjazdu nie minęło 180 dni.

   

  Wizy Schengen są ważne do pięciu lat.

   

  Wymagane dokumenty

   

  1.   Wniosek wizowy ze zdjęciem. Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku angielskim) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  2.   Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm (biometryczne)

   

  3.   Dokument podróży (paszport)

   

  • ważny minimum 3 miesiące po planowanym wyjeździe ze strefy Schengen
  • posiadający minimum 2 wole strony
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat

   

  4.   Państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy (aktualne zdjęcie) i dziesięć odcisków jej palców.

   

  Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę

   

  a) dzieci poniżej 12 roku życia;

  b) osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym.

  c) przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;

  d) monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

   

  5.   Podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).

   

  6.   Środki finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra SW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, link:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000326

   

  7.   Kopia paszportu wewnętrznego (ID).

   

  8.   Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich – link:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441043

   

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

   

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  1. W przypadku odmowy wydania wizy decyzję taką przedstawia się aplikującemu na standardowym formularzu.

  2. Osoba która otrzymała decyzję o odmowie wizy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taka osoba ponownie dokonuje opłaty w wys. XX. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni.

  3. Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży.

  4. Wniosek można złożyć wyłącznie osobiście.

  5. W przypadku małoletnich wniosek składa jedno z rodziców (albo inna osoba posiadająca władzę rodzicielską).

  6. Osoby, które posiadają już ważną wizę i zamierzają przedłużyć pobyt w Polsce powinny bezwzględnie występować do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pobyt
  (Karta Czasowego Pobytu). Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. 

  7. Termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wynosi 15 dni, a w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

  8. Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  9. Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  10. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

   

  Wiza krajowa umożliwia pobyt w Polsce przez okres od 91 do 365 dni (podczas jednego lub kilku pobytów) w okresie jej ważności, który może wynosić maksymalnie 365 dni.

   

  Wiza krajowa umożliwia również pobyt w innych państwach obszaru Schengen przez okres do 90 dni w okresie następujących po sobie 180 dni.

   

  Wymagane dokumenty

   

  1.   Wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku angielskim) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  2.   Fotografia dołączana do wniosku spełniająca następujące wymagania:

   

  • jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości
  • ma wymiary 35 mm × 45 mm została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed       dniem złożenia wniosku
  • przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków,   tak aby twarz zajmowała
  • 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z         otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi
  • włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje   naturalny kolor jego skóry
  • przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

   

  3.   Dokument podróży

   

  • ważny minimum 3 miesiące po planowanym wyjeździe ze strefy Schengen
  • posiadający minimum 2 wole strony
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat

   

  4.   Podróżne ubezpieczenie medyczne.

  Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2) lub posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej.

   

  5.  Środki finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra SW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, link:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000326

   

  Z tego obowiązku są zwolnieni:

   

  • Posiadacze Karty Polaka
  • Osoby udające się do Polski w celu wykonywania pracy
  • Osoby posiadające zaproszenie wpisane do ewidencji wojewody
  • Członkowie rodziny obywatela UE

   

  6.   Kopia paszportu wewnętrznego (ID).

   

  7.   Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  8.   Dokumenty uzupełniające (w określonych przypadkach).

   

  • W przypadku studiów lub nauki wymagane jest zaświadczenie z uczelni bądź szkoły o                 przyjęciu na studia, a w przypadku studiów płatnych dodatkowo zaświadczenie o opłaceniu czesnego.
  • W przypadku pracy wymagana jest umowa o pracę oraz pozwolenie na pracę wydane przez   wojewodę albo oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowane w      Powiatowym Urzędzie Pracy.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagany jest wyciąg z Krajowego          Rejestru sądowego bądź ewidencji działalności gospodarczej, umowy z kontrahentami,     dokumenty potwierdzające transakcje finansowe dokonywane z partnerami biznesowymi,            dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na prowadzenie działalności            gospodarczej.
  • W przypadku odwiedzin rodziny lub znajomych wymagane jest zaproszenie wpisane do           ewidencji wojewody lub dokument wskazujący na pokrewieństwo. 

   

  Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione do wglądu w oryginale, a ich kopie przygotowane do pozostawienia w urzędzie. Dokumenty w językach innych niż polski lub angielski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wystawione przez organy innych państw niż Polska powinny być opatrzone Apostille bądx zalegalizowane przez polskiego konsula w państwie wystawienia.

   

  W przypadku gdy ww. dokumenty nie są wystarczające konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  1. W przypadku odmowy wydania wizy decyzję przedstawia się aplikującemu na standardowym formularzu zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dn. 5 maja 2014r.

  2. Osoba która otrzymała decyzję o odmowie wizy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taka osoba ponownie dokonuje opłaty. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni.

  3. Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży.

  4. Wniosek można złożyć wyłącznie osobiście.

  5. W przypadku małoletnich wniosek składa jedno z rodziców (albo inna osoba posiadająca władzę rodzicielską).

  6. Osoby, które posiadają już ważną wizę i zamierzają przedłużyć pobyt w Polsce powinny bezwzględnie występować do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pobyt (Karta Czasowego Pobytu). Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. 

  7. Termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wynosi 15 dni, a w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

  8. Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  9. Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

  10. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

   

  Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
  • Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: