close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH WEJŚCIEM NA RYNEK RPA

 •  Do momentu zakończenia procesu założenia Zagranicznego Biura Handlowego w RPA, we wszelkich kwestiach związanych z nawiązywaniem kontaktów, współpracy i wymiany handlowej z firmami południowoafrykańskimi, a także w krajach kompetencji placówki, uprzejmie prosimy o kontakt z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa:

  Departament Inwestycji Zagranicznych: +48 22 334 98 75
  Departament Rozwoju Gospodarczego: +48 22 334 98 20
  Departament Promocji Gospodarczej: +48 22 334 99 26
  Biuro Prasowe: +48 22 334 99 48; +48 22 334 98 40


  invest@paih.gov.pl

   

  http://www.paih.gov.pl 

  www.eksportuj.gov.pl   

  www.trade.gov.pl

   

   

  OGÓLNE INFORMACJE DOT. PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH WEJŚCIEM NA RYNEK POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKI

   

   

  RPA- Podręcznik inwestora

   

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/abc-biznesu/184305,-rpa-podrecznik-inwestora.html

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu (DTI) RPA wydało uaktualniony podręcznik inwestora w RPA ( w załączeniu).

  Podręcznik oferuje inwestorom szeroki przegląd środowiska społecznego, prawnego i gospodarczego, podkreślając najważniejsze cechy i korzyści inwestycyjne, które sprawiają, że działalność gospodarcza w Afryce Południowej stanowi atrakcyjną propozycję

  Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe źródło informacji dla inwestorów, eksporterów i firm wchodzących na rynek południowoafrykański.

   

  Kalejdoskop firmowy - rodzaje spółek i ich rejestracja

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/rodzaje-spolek-i-ich-rejestracja/927,Kalejdoskop-firmowy.html

   

  Podatki i cła

   

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/podatki-cla/928,czego-wymaga-fiskus.html

   

  Zamówienia publiczne

   

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/929,czas-na-zamowienia-publiczne.html

   

  Nieruchomości

   

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/nieruchomosci/930,jak-kupic-lub-wynajac-biuro-czy-apartament.html

   

  Informacje o przetargach publicznych w RPA są dostępne m.in. na następujących stronach:

   

  http://www.sa-tenders.co.za/

  http://www.acsa.co.za/home.asp?pid=92

  http://www.treasury.gov.za/tenderinfo/

   

  Szansa na uzyskanie kontraktu finansowanego z funduszy publicznych wiąże się z posiadaniem stosownego statusu BBBEEE.  Więcej na temat statusu BBBEE można przeczytać na stronie http://www.beecertificate-sa.co.za.

   

  Upodmiotowienie czarnej części społeczeństwa RPA oraz cały system ocen firm zarejestrowanych w RPA w tym zakresie tworzy sytuację, w której firmy zagraniczne mają olbrzymie wyzwanie, aby wygrać przetarg nie posiadając firmy zarejestrowanej w RPA i nie posiadając stosownego statusu BEE.

   

  "ZACHĘTY INWESTYCYJNE" - PRZEWODNIK MINISTRA HANDLU I PRZEMYSŁU REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI

   

  Wydany przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu RPA program zachęt inwestycyjnych, zawiera m.in. zachęty w sektorach: motoryzacyjnym, tekstylno-odzieżowym, hodowli ryb. Podjęto również temat zachęt zmierzających do  poszerzania udziału- w RPA obowiązuje BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment), czyli polityka wyrównywania szans dla czarnej i kolorowej ludności. W ostatniej części publikacji omówiono usługi dotyczące prowadzenia działalności biznesowej, tematy związane z eksportem, ale również ze współpracą przy produkcjach filmowych i telewizyjnych.

   

  https://southafrica.trade.gov.pl/pl/wymiana-handlowa/184389,zachety-inwestycyjne-przewodnik-ministerstwa-handlu-i-przemyslu-rpa.html

   

  KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA -  LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ORAZ WYDAWANIE KARNETÓW ATA

  Legalizacja dokumentów handlowych

  Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą.


  Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.


  Rodzaje legalizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą dokumentów:

  1. dokumenty autorstwa przedsiębiorcy, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe,

  2. dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem,

  3. świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową,

  4. świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego,

  5. poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych,

  6. poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru,

  7. wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar,

  8. wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych,

  9. zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością,

  10. zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,

  11. zaświadczenia/certyfikaty o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

   

  O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

   

  Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

  Niezbędne jest dostarczenie do Krajowej Izby Gospodarczej dokumentów rejestracyjnych dotyczących firmy i dokumentów do legalizacji.

   

  Dokumenty rejestracyjne

  • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

  • decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

  • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

   

  Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane za zgodność z okazanym oryginałem.

   

  Dokumenty do legalizacji

  Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

  Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację dostępny na stronie internetowej http://www.kig.pl/index.php/legalizacja

   

  W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz placówek dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

   

  Więcej informacji można uzyskać na www.legalizacja.kig.pl

   

   

  Karnet ATA paszportem dla towarów

   

  Karnet ATA jest obecnie najważniejszym i najpopularniejszym dokumentem celnym odprawy czasowej towarów.

   

  Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia odprawy czasowej tzn. „Admission Temporaire” oraz „Temporary Admission”.

   

  Karnet ATA jest międzynarodowym, ujednoliconym dokumentem celnym wydawanym przez Izby Handlowe, zrzeszone w łańcuchu gwarancyjnym systemu ATA; jest dokumentem wykorzystywanym do bezcłowego przewozu towarów, ujętych w ramach trzech głównych kategorii:

  · towary przeznaczone do prezentacji lub użycia na wystawach, targach, pokazach, kongresach lub podobnych imprezach,

  · wzory lub próbki handlowe wywożone w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,

  · wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.

   

  Na karnetach ATA mogą być odprawiane prawie wszystkie rodzaje towarów za wyjątkiem artykułów spożywczych, łatwo psujących się, towarów przeznaczonych do modernizacji, uszlachetniania i naprawy. Wyłączenie dotyczy też niektórych kategorii sprzętu technicznego tj. ciężkiego sprzętu do prac budowlanych, ziemnych i wydobywania bogactw naturalnych.

   

  Podstawą prawną dla stosowania karnetów ATA są:

  · Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., zwana „Konwencją ATA”,

  · Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r., zwana „Konwencją stambulską”.

   

  Co daje karnet ATA?

  · ogranicza do minimum ilość dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z odprawą czasową.

  · zastępuje właściwe dla danego kraju deklaracje celne, zwykle wymagane przy odprawie towarów

  · zwalnia z konieczności wnoszenia w urzędach celnych kaucji lub zabezpieczeń na poczet ewentualnego cła

   

  Dokąd z karnetem ATA?

  Karnet ATA upoważnia do czasowego przywozu towarów na teren niżej wymienionych państw:

  Albania, Algieria, Andora, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

   

  Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania. W tym okresie może być wielokrotnie wykorzystywany, o ile lista wywożonych towarów nie ulega zmianie. Termin ważności karnetu nie może być przedłużany. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powrotnego przywozu towaru w wyznaczonym terminie lub pokrycia wszelkich należności celnych wynikających z przekroczenia tego terminu lub pozostawienia towaru w kraju czasowego przywozu.

   

  Jak uzyskać karnet ATA?

  Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą a także instytucjom kultury, nauki, organizacjom pożytku publicznego itp., po złożeniu:

  _ wniosku o wydanie karnetu ATA, podpisanego przez uprawnione osoby, dostępnego na www.ata.kig.pl,

  _ dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego,

  _ zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

  _ decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

  _ uwierzytelnionego wzoru podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego o karnet ATA.

   

  W Polsce wydawaniem Karnetów ATA zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Karnetów ATA.

   

  Więcej informacji można uzyskać na www.ata.kig.pl
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: